GÖR DET SVÅRA LÄTTARE

eWEAVE Core

Vår vision

Traditionen är djupt rotad inom vårdprofessionen.Själva dokumentationen har egentligen alltid haft en underordnad betydelse, i relation till behandlingsmålen och själva vården. När IT infördes i vården, var engagemanget begränsat, och målet blev i praktiken att kunna läsa samma sak på skärmen, som man tidigare kunnat se genom att bläddra bland pappersdokument. Det har fungerat i öppenvård, men inom slutenvården är komplexiteten för stor, och då har problemet blivit uppenbara. Journalerna fylls med information som blir allt svårare att hitta och hinna nå,

Vår vision var från början att utgå från det som är själva kärnan och meningen med vård, det enskilda patientmötet. Detta faktum gäller för alla personalkategorier. Vi tittar nedifrån och uppåt i vårdens hierarkin under utvecklingen.
Journalen och dokumentationens roll i vårdarbetet utgör enbart en stödjande funktion.                                                                                        All ny IT teknologi skall tas tillvara för att  förenkla administrativa och kommunikativa förlopp.

Utvecklingen av  eWeave Core bygger på :

Enkelhet                                                                                                                                                                                                                       Dokumentationsarbetet skall vara självinstruerande och utgå från ett enkelt grund gränssnitt som hela tiden är känns bekant. Specialiseringen ger med appar för olika personalkategorier.

Snabbhet                                                                                                                                                                                                                                                       En innovativ  teknisk lösning med ett minimum av förflyttningar i olika lager, förberedda mallar och få musklick, skapar förutsättningar för en maximal snabbhet.

Standard                                                                                                                                                                                                                                                         I alla sammanhang  följs internationellt erkända standardprotokoll.Vi använder Open EHR, tillsammans med  all övrig webbstandard som  gör att informationen lagras i ett systemoberoende format , som kan återanvändas i andra system. Alla element är då färdiga för en automatiserad överföring av data till tex kvalitetsregister.

Arbetsprocessen                                                                                                                                                                                                                                       Utgår från perspektivet ”–vad skall göras just nu? ”.  Vi använder enkla dynamiska knapp menyer, med kommandon som ger en kunskapsstyrd  ledsagning genom i arbetet.