GÖR DET SVÅRA LÄTTARE

eWEAVE Core

Vårdens dilemma

Tidigare skrevs journalen för hand på små kort, och ett vårdtillfälle skapade några få sidor med fri text. Samma vårdtillfälle generar idag en mer än 30-faldig ökning av antalet journal  sidor. En attitydförskjutning har även skett, där journalen blir en form av juridisk handling, beroende på att vårdpersonalen, på ett defensivt sätt, tillför alltmer textmassor, för att skydda sitt agerande och ställningstagande.                                                                                                                                                                                                                   Resultatet blir en alltmer ogenomtränglig och fragmenterad information skall överblickas under samma tid som förut, vilket inte är möjligt med det tekniska stöd som finns idag. Vårdarbetet bromsas alltmer av både skrivarbetet och att hitta information.

Journalen har som främsta uppgift att vara ett verktyg för att vårda en enskild patient. Samtidigt finns ett stort behov av sammanställa avidentifierad data för en systematisk uppföljning och kunskapsuppbyggnad. Idag sker detta genom merarbete i separata datasystem eller via rapporter till nationella kvalitetsregister. Dubbelarbete sker i många led och system, som inte kan kommunicera sinsemellan. Tekniska problem skapar långa svarstider och utgör totalt sett en stor tidstjuv och en källa till frustration.                                                                                                                                                                                                                                                     Det pågår idag en utbyggnad av en teknisk infrastruktur som skall bilda bryggor för överföring av journaldata. Behovet av en nationell översikt(, ligger främst på läkemedelssidan, Antalet fall, där sammanlänkad journalinformation är av betydelse för vården av en enskild individ, är förhållandevis få, och då oftast begränsad till sjukvårdområdet eller regionen.  Den idag manuella överföringen av data till Nationella kvalitetsregister kommer även att förenklas med hjälp av den nya tjänsteplattformen, men grundproblemet kvarstår likväl.

Journaldokumentationen behöver reformeras vid källan. Dokumentationen måste bli strukturerad och data lagrat i en generellt format som är systemoberoende och som kan återanvändas. Först då kan man se vinster och förbättringar längst ut i verksamhetskedjan, där det viktigaste vårdarbetet utförs.